Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thích thu hút sự chú ý của người khác và hám lợi