Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dictatorially /diktə'tɔ:riəli/  

  • Phó từ
    [một cách] độc tài