Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

all-powerful /'ɔ:l'pauəful/  

  • Tính từ
    có quyền vô hạn