Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Doanh thu tổng
    Tổng thu từ việc bán một hay nhiều sản phẩm của một hãng hay một nghành