Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thoroughgoing /,θʌrə'gəʊiŋ/  

  • Tính từ
    hoàn toàn, toàn diện
    it was a thoroughgoing waste of time
    chỉ hoàn toàn lãng phí thời gian thôi