Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rộng, rộng lớn
  an extensive view
  tầm nhìn rộng lớn
  the extensive grounds of a country house
  đất rộng của một ngôi nhà ở nông thôn
  her knowledge of the subject is extensive
  hiểu biết của bà ta về đề tài này thật rộng lớn

  * Các từ tương tự:
  Extensive margin, extensively, extensiveness