Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

far-flung /,fɑ:'flʌη/  

 • Tính từ
  trải rộng ra
  a far-flung network of contacts
  một mạng lưới tiếp xúc trải rộng
  xa
  his fame has reached the most far-flung corners of the globe
  danh tiếng của ông ta vang tới những nơi xa xôi nhất trên địa cầu