Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sâu xa; lớn lao; toàn vẹn
  sweeping changes
  những thay đổi sâu xa
  sweeping reduction in prices
  sự giảm giá lớn
  hoàn toàn;[có tính chất] quyết định
  a sweeping victory
  chiến thắng quyết định
  chung chung
  a sweeping generalization
  sự khái quát hóa chung chung

  * Các từ tương tự:
  sweepingly, sweepingness, sweepings