Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cosmopolitan /,kɒzmə'pɒlitən/  

 • Tính từ
  gồm người từ nhiều nước, gồm người tứ xứ
  cosmopolitan city
  một thành phố gồm tứ xứ
  (sinh vật) có khắp thế giới
  a cosmopolitan plant
  cây có khắp thế giới
  theo quan điểm thế giới chủ nghĩa
  a cosmopolitan person
  người có tầm nhìn thế giới chủ nghĩa
  Danh từ
  người thế giới chủ nghĩa

  * Các từ tương tự:
  cosmopolitanise, cosmopolitanism, cosmopolitanize