Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cosmopolitanism /kɔzmə'pɔlitənizm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa thế giới