Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cosmopolitanise /kɔmə'pɔlitənaiz/  

  • Ngoại động từ
    thế giới hoá