Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

far-reaching /,fɑ:'ri:t∫iη/  

  • Tính từ
    có tác động sâu rộng