Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

widespread /'waidspred/  

  • Tính từ
    phổ biến, lan rộng
    bệnh đang bắt đầu lan rộng