Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  phổ biến, rộng rãi
  have catholic views
  có quan điểm rộng rãi

  * Các từ tương tự:
  Catholic, catholically, catholicise, Catholicism, catholicity, catholicize, catholicon