Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wide-ranging /,waid'reindʒiŋ/  

  • Tính từ
    trên phạm vi rộng rãi
    wide-ranging investigations
    những cuộc điều tra trên phạm vi rộng