Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extensiveness /ik'stensivnis/  

  • Danh từ
    sự rộng lớn
    the extensiveness of his knowledge surprised them
    tầm rộng lớn của kiến thức của ông ta đã làm họ ngạc nhiên