Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

considerable /kən'sidərəbl/  

  • Tính từ
    rất lớn, to tát
    a considerable sum
    số tiền rất lớn