Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  (cổ) đẹp trai
  a goodly man
  một người đẹp trai
  lớn, nhiều
  a goodly sum of money
  một số tiền lớn