Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distinguished /di'stiηgwi∫t/  

 • Tính từ
  đạo mạo
  I think grey hair makes you look rather distinguished
  tôi nghĩ tóc hoa râm sẽ làm cho ông có phần đạo mạo hơn
  xuất sắc, lỗi lạc
  a distinguished career
  một sự nghiệp xuất sắc
  she is a distinguished novelist and philosopher
  bà ta là một nhà tiểu thuyết và một triết gia lỗi lạc