Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đáng quý trọng

    * Các từ tương tự:
    estimableness