Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đáng tán dương, đáng ca ngợi
  her work for charity is highly laudable
  công cuộc từ thiện của bà ta thật đáng ca ngợi

  * Các từ tương tự:
  laudableness