Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (không dùng ở thì tiếp diễn)
  đánh giá cao; quý trọng
  I esteem his work highly
  tôi đánh giá rất cao công trình của ông ta
  coi là, cho là
  I esteem it as a favour
  tôi coi cái đó như là một ân huệ
  Danh từ
  sự đánh giá cao, sự quý trọng
  she is held in great (high) esteem by those who know her well
  những người biết rõ cô ta rất quý trọng cô ta