Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ honor)
  danh dự
  the seat of honour at the head of table
  chỗ ngồi danh dự ở đầu bàn
  vinh dự
  it's a great honour to be invited
  được mời là một vinh dự lớn
  tiếng tăm, danh tiếng
  fight for the honour of one's country
  chiến đấu vì danh tiếng của tổ quốc
  lòng tôn kính
  they stood on silence as a mark of honour to her
  họ đứng im lặng để tỏ lòng tôn kính đối với bà ta
  (thường số nhiều) nghi lễ danh dự
  chôn cất một người với đầy đủ nghi lễ danh dự nhà binh
  (thường số nhiều) con bài cao nhất
  quyền đánh trước (chơi gôn)
  an honour to something(somebody)
  cái (người) mang lại uy tín cho (cái gì, người nào)
  she is an honour to her profession
  bà là người mang lại uy tín cho nghề của bà
  honours
  bằng danh dự (cho học sinh giỏi một môn nào đó ở đại học)
  thi lấy bằng danh dự về sử học
  your(his; her) honour
  Ngài, Tướng công, Các hạ (tiếng tôn xưng)
  Your Honour; His Honour
  thưa Ngài, thưa Tướng công
  a debt of honour
  xem debt
  do somebody honour
  tỏ lòng kính trọng ai
  năm mươi nguyên thủ quốc gia dự lễ đăng quang của Nữ Hoàng để tỏ lòng kính trọng Người
  do somebody an honour; do somebody the honour [of doing something]
  dành cho ai một vinh dự
  will you do me the honour of dining with me?
  ông có thể dành cho một vinh dự là dùng cơm tối với tôi không?
  do the honours
  (khẩu ngữ)
  thực hiện một nghi lễ nhỏ
  "who's going to pour the tea?" – "shall I do the honours?"
  "ai rót trà đây?" – "để tôi thực hiện nghi lễ đó được không?"
  have the honour of something
  được vinh dự, được đặc huệ (làm cái gì đó)
  may I have the honour of this dance?
  Tôi có được đặc huệ nhảy [với cô] điệu vũ này chứ?
  [there is] honour among thieves
  trộm cướp cũng có luật giang hồ
  honour are even
  [trận đấu] ngang sức
  [in] honour bound [to so something]
  vì đạo lý
  tôi cảm thấy vì đạo lý mà tôi phải có mặt vì tôi đã hứa như thế
  in honour of somebody (something); in somebody's (something's) honour
  để tỏ lòng kính trọng đối với ai (cái gì)
  a ceremony in honour of those killed in battle
  một buổi lễ để tỏ lòng kính trọng những người đã hy sinh trong chận chiến
  on one's honour [to do something]
  vì đạo lý mà phải làm gì
  a point of honour
  điểm dannh dự, vấn đề lương tâm
  put somebody on his… honour
  bắt ai phải hứa danh dự
  one's word of honour
  lời hứa danh dự
  Động từ
  (Mỹ honor)
  tôn kính; đưa lại vinh dự cho
  will you honour me with a visit?
  ông có cho tôi cái danh dự được ông đến thăm không?
  (thương mại) nhận thanh toán khi hết hạn
  honour a cheque
  nhận thanh toán một tấm séc khi hết hạn

  * Các từ tương tự:
  honourable, honourably, honours list