Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scrupulous /'skru:pjʊləs/  

 • Tính từ
  quá tỉ mỉ
  a scrupulous examiner
  một giám khảo quá tỉ mỉ
  scrupulous in something(doing something)
  cẩn trọng; hoàn toàn thẳng thắn
  scrupulous in all her business dealings
  hoàn toàn thẳng thắn trong mọi giao dịch buôn bán

  * Các từ tương tự:
  scrupulously, scrupulousness