Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

high-minded /,hai'maindid/  

  • Tính từ
    cao thượng và đức độ

    * Các từ tương tự:
    high-mindedly, high-mindedness