Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

high-mindedness /,hai'maindidnis/  

  • Danh từ
    tâm hồn cao thượng đức độ