Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

high-mindedly /,hai'maindidli/  

  • Phó từ
    [một cách] cao thượng và đức độ