Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rigorous /'rigərəs/  

 • Tính từ
  khắt khe (kỷ luật…)
  chặt chẽ; nghiêm ngặt
  a rigorous examination
  sự xem xét nghiêm ngặt
  khắc nghiệt (thời tiết…)

  * Các từ tương tự:
  rigorously, rigorousness