Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rigorousness /'rigərəsnis/  

  • Danh từ
    sự khắt khe
    sự chặt chẽ, sự nghiêm ngặt
    sự khắc nghiệt