Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rigorously /'rigərəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] khắt khe
    [một cách]chặt chẽ;[một cách] khắc nghiệt