Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cách viết khác finical /'finikl/, finicking /'finikiη/)
  (nghĩa xấu) cầu kỳ, kiểu cách (về cái ăn, quần áo…)
  quá tỉ mỉ
  this job is too finicky for me
  công việc này quá tỉ mỉ đối với tôi