Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  xinh xăn; thanh nhã
  a dainty lace
  hàng ren thanh nhã
  sành ăn; khảnh ăn
  ngon
  a dainty morsel
  một miếng ngon
  Danh từ
  (thường số nhiều)
  miếng ăn ngon; bánh nhỏ ăn ngon