Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ tidbit)
    miếng ăn ngon
    she always keeps some titbit to give to her cat
    chị ta bao giờ cũng giữ vài miếng ngon để cho mèo