Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exquisite /'ekskwizit/ /ik'skwizit/  

 • Tính từ
  tinh tế, tuyệt vời
  an exquisite painting
  một bức họa tuyệt vời
  thấm thía
  exquisite pain
  nỗi đau thấm thía

  * Các từ tương tự:
  exquisitely, exquisiteness