Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  qúy, quý giá, quý báu
  the precious metals
  kim loại quý
  precious stones
  đá quý
  she is very precious to him
  cô ta rất quý đối với anh ta
  she talks about nothing except her precious car
  (mỉa mai) cô chẳng nói tới cái gì cả ngoài chiếc xe quý giá của cô ta
  (nghĩa xấu) cầu kỳ (văn phong…)
  (khẩu ngữ,mỉa mai) ra trò, khiếp, đại
  a precious rascal
  một thằng đại đểu giả
  a precious fool
  một thằng ngốc ra trò
  Phó từ
  (dùng trước few, little)
  rất
  I have precious little money left
  tôi còn rất ít tiền
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  người thân yêu
  what did you say, [my] precious?
  Em nói gì, em yêu?

  * Các từ tương tự:
  precious stone, preciously, preciousness