Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abstruse /əb'stru:s/  

  • Tính từ
    khó hiểu

    * Các từ tương tự:
    abstrusely, abstruseness