Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abstruseness /əb'stru:snis/  

  • Danh từ
    sự khó hiểu