Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-made /'wel'meid/  

  • Tính từ
    phát triển cân đối (người)