Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  đẹp, hấp dẫn
  a lovely woman
  một người phụ nữ đẹp
  a lovely voice
  giọng nói hấp dẫn
  (khẩu ngữ) thú vị
  a lovely time
  một thời gian thú vị
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  người phụ nữ đẹp