Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exquisitely /'ekskwizitli/  

  • Phó từ
    [một cách] tinh tế, [một cách] tuyệt vời
    [một cách] thấm thía