Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incomparable /'inkɒmpərəbl/  

  • Tính từ
    không gì sánh kịp, vô song

    * Các từ tương tự:
    incomparableness