Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surpassing /sə:'pɑ:siη/  

 • Tính từ
  trội hơn
  surpassing beauty
  vẻ đẹp trội hơn

  * Các từ tương tự:
  surpassingly, surpassingness