Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incomparableness /in'kɔmpərəblnis/  

  • Danh từ
    tính không thể so sánh được
    sự có một không hai, sự vô song