Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inimitable /i'nimitəbl/  

  • Tính từ
    không thể bắt chước (vì quá sức thông minh hiểu biết của mình)

    * Các từ tương tự:
    inimitableness