Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transcendent /træn'sendənt/  

 • Tính từ
  siêu việt
  a writer of transcendent genius
  một nhà văn có thiên tài siêu việt

  * Các từ tương tự:
  transcendental, Transcendental logarithMIC production function, transcendental meditation, Transcendental production function, transcendentalism, transcendentalist, transcendentally