Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Transcendental logarithMIC production function   

  • (Kinh tế) Hàm sản xuất trừu tượng dạng logarit