Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transcendentalist /,trænsen'dentəlist/  

  • Danh từ
    (triết học)
    nhà siêu phàm luận