Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transcendental meditation /,trænsendentl medi'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự trầm tư độc tụng