Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transcendental /,trænsen'dəntl/  

  • Tính từ
    siêu phàm

    * Các từ tương tự:
    Transcendental logarithMIC production function, transcendental meditation, Transcendental production function, transcendentalism, transcendentalist, transcendentally