Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cao cả, tuyệt vời
  sublime heroism
  tính anh hùng cao cả
  sublime beauty
  vẻ đẹp tuyệt vời
  the food was absolutely sublime
  (khẩu ngữ) thức ăn hoàn toàn tuyệt vời
  (thuộc ngữ) (thường xấu) quá xá
  sublime conceit
  tính tự phụ quá xá
  sublime impudence
  sự trơ trẽn quá xá
  from the sublime to the ridiculous
  từ cái cao đẹp xuống cái quá tầm thường lố bịch

  * Các từ tương tự:
  sublimely, sublimeness